Uw tandarts of fysiotherapeut maakt gebruik van Payt

Vanaf nu ontvangt u uw rekening in uw eigen online omgeving

Scroll down for the English version

Wat betekent dit voor u als cliënt?

Kies zelf, behoud controle en betaal eenvoudig

U ontvangt de nieuwe rekening rechtreeks van de praktijk via e-mail of per post. Heeft uw tandarts geen e-mailadres van u, maar wilt u wel graag uw facturen digitaal ontvangen? Dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan de balie van uw tandarts. Met één klik op de knop ontvangt u uw facturen voortaan via de mail en kunt u heel eenvoudig en snel het bedrag met iDEAL betalen.  

Bekijk uw facturen in uw online omgeving

Al uw facturen zijn eenvoudig terug te vinden in een online factuurdossier. Hier hoeft u geen account voor aan te maken. U kunt uw dossier heel eenvoudig bekijken via een link in uw factuur of herinnering. In elke factuur staat een link, ook als u uw factuur per post ontvangt. 


Het factuurdossier is daarnaast in meerdere talen beschikbaar. 
Vragen over een factuur of herinnering?

Vragen over een factuur of herinnering kunt u heel gemakkelijk stellen via e-mail of uw online omgeving. Deze komen rechtstreeks bij uw praktijk terecht. Hij of zij zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. 


Heeft u vragen over uw verzekering? Deze kunt u het beste rechtsreeks aan uw verzekeringmaatschappij stellen. Zij kunnen u het beste en het snelste van dienst zijn.Over Payt

Payt is het grootste debiteurenbeheerplatform van de Benelux. Wij zorgen ervoor dat het debiteurenbeheer makkelijk en duidelijk is voor onze klant en zijn of haar klant. Bij Payt geloven we dat klanten bereid zijn de facturen voor geleverde producten of diensten te betalen. Om diverse redenen wordt er soms niet tijdig betaald. Dan is communicatie van groot belang. Wij verbinden onze klant met zijn of haar klant en zorgen ervoor dat betalingen veel sneller en eenvoudiger verlopen. 

Your dentist or physiotherapist uses Payt

From now on you will receive your invoice in your own online environment

What does this mean for you as a client?

Choose for yourself, stay in control and pay easily

You will receive the new invoice directly from the practice via email or by post. Does your dentist or physiotherapist not have your email address, but would you like to receive your invoices digitally? Then you can give your email address to the reception desk of your practice. With one click on the button you will receive your invoices by email from now on and you can pay the amount with iDEAL quickly and easily. 

View your invoices in your online environment

All your invoices are easy to find in an online invoice file. You do not need to create an account for this. You can view your file very easily via a link in your invoice or reminder. Each invoice contains a link, even if you receive it by post.


The online environment is also available in several languages.
Questions about an invoice or reminder?

Questions about an invoice or reminder can be asked very easily via email or your online environment. They will be sent directly to your practice. He or she will answer your questions as soon as possible.


Do you have questions about your insurance? It is best to ask your insurance company directly. They can provide you with the best and fastest service.

About Payt

Payt is the largest debtor management platform in the Benelux. We ensure that debtor management is easy and clear for our customers and their clients. At Payt, we believe that customers are willing to pay invoices for delivered products or services. For various reasons, they sometimes do not pay on time. Then communication is of great importance. We connect our customer with his or her client and ensure that payments are made much faster and easier. 

Copyright © 2021. All rights reserved.